Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією ТОВ «Українська соціальна медіа-група», далі за текстом – «Видавництво», укласти Договір надання послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Видавництва «https://social.com.ua (далі -« Інтернет-сайт »).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Передплатником пропозиції Видавництва (акцептом) укласти електронний договір надання послуг, вважається факт оплати Передплатником замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Видавництва.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Послуга» – надання доступу до електронної версії газети «Пенсійний кур’єр»;
* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Видавництво» – компанія, яка надає послуги, представлені на Інтернет-сайті.
* «Передплатник» – фізична або юридична особа, що уклала з Видавництвом Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Передплатником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Видавництво зобов’язується надати Передплатнику доступ до електронної версії газети «Пенсійний кур’єр» за певний період або до окремого номеру газети, а Передплатник зобов’язується оплатити зазначену Послугу на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює надання Послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:
– добровільний вибір Передплатникомпослуг в Інтернет-магазині;
– самостійне оформлення Передплатником замовлення в Інтернет-магазині;
– оплата Передплатником замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
– обробка замовлення та надання Передплатникові доступу до послуг на умовах цього Договору.
Порядок оформлення замовлення
4.1. Передплатник має право оформити замовлення на Послугу за будь-який період, доступний на Сайті Інтернет-магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється у вигляді попередньої оплати через Інтернет-магазин Видавництва шляхом безготівкового розрахунку з карткового рахунку Передплатника.
5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
5.3. У разі неможливості надання послуги, кошти будуть перераховані на банківський рахунок, з якого було оплачено замовлення за винятком комісійного збору платіжних систем та комісії за обмін валют, які не повертаються.

Умови виконання замовлення

6.1. Після надходження коштів на рахунок Видавництва Передплатник отримує доступ до електронної версії газети «Пенсійний кур’єр» в межах оформленого замовлення та здійсненої ним оплати.
6.2. Разом із замовленням Передплатникові надаються документи згідно чинного законодавства України.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Видавництво має право:
– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Передплатником умов цього договору.
7.2. Передплатник зобов’язаний:
– своєчасно оплатити та отримати Послугу на умовах цього договору.
7.3. Передплатник має право:
– оформити замовлення в Інтернет-магазині;
– вимагати від Видавництва виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Видавництво не несе відповідальності за:
– за зміст і правдивість інформації, наданої Передплатником при оформленні замовлення;
– за затримку і перебої в наданні Послуг, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
– за протиправні незаконні дії, здійснені Передплатником за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
– за передачу Передплатником своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Передплатник, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (навіть якщо під його логіном знаходилося інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://social.com.ua
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу надання послуг через Інтернет.
9.3. Передплатник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшій його оплати) Передплатник надає Видавництву свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Передплатником оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну його згоду з умовами договору публічної оферти.
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду умов надання Послуг, а також для оформлення замовлення для Передплатника є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Передплатник є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Передплатника виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Передплатникові, здійснення взаєморозрахунків тощо.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного надання Послуги, шляхом повернення грошових коштів
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.